Thursday, August 13, 2009

十大最快乐的工作

前十大最快乐的工作:

牧师: 87%
消防人员: 80%
理疗师: 78%
作家: 74%
特殊教育老师: 70%
教师: 69%
教育主管: 68%
画家和雕塑家: 67%
心理学家: 67%
金融服务人员: 65%
工程师: 64%
公司主管: 61%

最令人沮丧的工作:

餐馆服务生: 27%
维修工人: 25%
汽油站的加油人员: 13%

No comments:

Post a Comment